Pamibi Ki Virgen Maria: Ina Nin Katoninongan


Pamibi Ki Virgen Maria

Ina Nin Katoninongnan

 

Hare mo a ko paglingawan, O Maria

Asin dawa sa halipot na panahon

Hari pabayaan, huli ta ako sa imong aki.

Minasarig ako saimo, asin aram ko na

Dai mo ako isisikwal kundi ipapahiling

Mo sako an saimong pagkamoot.

 

Ina, ni Jesus, O sakuyang ina, tabangan

Mo ako  sa sakuyang mga pangangaipo…

(Hilom na sambiton an mga kahagadan).

Alagad orog sa gabos, tabangan mo ako

Na mabangon hale sa sakuyang pagkakasala

Tanganing ako maglakaw pasiring sa bagong buhay.

 

 

Ina nin katoninongan, bitoon nin kadagatan

Magsirang sako an saimong liwanag asin daraha

Ako sa dalan pasiring sa katoninongan. Amen.

 

From Caramoan Camarines Sur, Our Lady of Peace.

Posted by rosevoc2 on  August 23, 2012Image

Advertisements

3 thoughts on “Pamibi Ki Virgen Maria: Ina Nin Katoninongan

  1. Jesu-Kristo na samong Kagurangnan sa ngaran ng Dios. An samong pangadyi madangog kan Kagurangnan ang samong pagrokyaw asin sa bendisyon nin Kagurangnan ki Virgen Maria, na kaglalang ni Ina pakusuga an samong espiritu kay Cristo Jesus.
    O Dios, Ika an samong kamurawayan an samuyang kapwa sa karahayan an saimong kamurawayan.
    O Maria nin Peñafrancia, kami pamibian sa Kagurangnan
    Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki asin kan Espiritu Santo.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s